Trivselregler

Trivsel- och ordningsregler för BRF Symfonin i Drevviksstrand


För att vi skall få ett trevligt boende finns en del saker som vi bör tänka på för oss

som bor inom Brf Ouvertyren. Att bo i bostadsrätt innebär att vi ingår i en

gemenskap av människor med samma intresse för sitt boende. Tillsammans äger

och förvaltar vi husen där vi bor och tillsammans gör vi vårt boende ännu mer

trivsamt. Genom att följa trivselreglerna kan såväl gammal som ung bidra till den

goda gemenskapen i vår förening.


Alla medlemmar och hyresgäster är skyldiga att visa hänsyn och inte störa

grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot.


Ljudmässig hänsyn gäller givetvis hela dygnet men är särskilt viktig att beakta

mellan kl. 22.00 - 07.00.

Vid renoveringar gäller: må - fr: 08.00 - 18.00 och lö - sö: 09.00 - 17.00

Meddela gärna dina grannar när stora renoveringar sker.


För vem gäller ordningsreglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare och hyresgäst.

Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller

hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också

för andrahandshyresgäster.


Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om Du

skall få bo kvar. Förseelser av liten betydelse för föreningen och övriga

medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot en som

bryter mot reglerna, måste den först uppmana medlemmen att följa reglerna.

Först därefter, och om medlemmen trots uppmaning till efterrättelse inte följer

reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.


1. Allmän aktsamhet

Var aktsam om och vårda väl föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas

av alla gemensamt.


2. Säkerhet

Var försiktig med eld. Din lägenhet skall vara utrustad med brandvarnare.

Brandfara och störning avseende grillning: du bör ställa grillen så att du inte stör dina grannar eller riskerar brand. Iaktta stor försiktighet vid all grillning utomhus!

Gemensamt kan vi motverka inbrott. Genom att t. ex hjälpas åt att tömma brevlådor när vi är bortresta. Meddela gärna grannar eller styrelsen om Du under en längre tid är borta från Din lägenhet.

Läs mer om grannsamverkan på samfällighetens hemsida www.ouvertyren.se.


3. Balkonger, altaner

Balkong och altan utgör ett stort trivselvärde i bostaden. Använd den därför på rätt sätt för en trivsam atmosfär.

- Blommor på balkongen är trevligt och vackert men tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under.

- Låt inte klätterväxter förstöra våra hus. Låt dom frodas på spaljé istället.

- Tänk även på att innergårdarna är väldigt lyhörda. En varm sommarkväll/natt kan det vara många som har sitt sovrumsfönster öppet. Om någon för högljudda samtal eller spelar musik ute på balkong/altan kommer grannarna kanske att störas av detta.

- Kasta inte fimpar från balkongen.

- Byggregler hänvisas till Huddinge kommun, www.huddinge.se


4. Biltrafik inom området

Biltrafik på gårdarna bör i möjligaste mån undvikas. Självklart är det tillåtet att köra in vid i- och urlastning. Kom dock ihåg att avlägsna bilen snarast! Glöm inte att stänga bommen efter dig!

Bilburna gäster hänvisas till gästparkeringarna, dels nere vid korsningen Rondovägen/Österleden och dels vid Rondovägen 54 - 152. Gårdarna är inga parkeringsplatser!

Samfällighetsföreningen har anlitat Q-Park för bevakning av våra gästparkeringar samt gårdar och gångvägar. Parkering utanför avsedda platser är ej tillåten och kommer att beivras. Snöröjning, ambulans, brandkår och andra utryckningsfordon är beroende av en fungerande gatubild där framkomligheten är god.

Q-Park kundtjänst dygnet runt, telefon: 0771-96 90 00


5. Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

Soppåsarna med vanligt hushållsavfall skall vara väl förslutna. Pressa inte ner soppåsar i överfullt sopkärl utan försök finna plats i något annat sopkärl.

Att slänga icke-brännbara sopor i behållarna eller att ställa sopor utanför behållarna är FÖRBJUDET.


Papper, kartong, plast och glas

Detta ska du slänga i avsedda behållare vid SRV:s återvinningsstationer, som finns på

Sopranvägen/Tenorvägen, alternativt vid Melodivägen nära Skogås Centrum. Det är viktigt att du inte kastar dina tidningar i behållarna för hushållssopor. Dels blir våra behållare överfulla vilket kostar oss mycket pengar, dels sparar du några träd eftersom återvunna tidningar blir nya tidningar.


Grovsopor, övrigt

Grovsopor skall transporteras till Trångsunds återvinningscentral, Storvretsvägen/Vretvägen.


6. Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården. Hundar skall vara kopplade. Ägaren ansvarar för att plocka upp efter husdjuren. Inga hundar på barnens lekplatser.


7. Tvätt - tvättstuga

Tvättmaskiner i lägenheten får användas 07.00 - 22.00.

Medlemmar och hyresgäster i Brf Ouvertyren har för närvarande inte tillgång till tvättstugan.


8. Störningar

För att alla skall kunna trivas är det viktigt att inte störa omkringboende. Alla boende är skyldiga att visa hänsyn. Hänsyn gäller så väl i lägenheten som på gemensamma ytor. Tänk på att det är mycket lyhört i fastigheten. Dessa regler gäller dygnet runt men är extra angelägna att följa från kl 22 på kvällen till kl 7 på morgonen.

Ibland vill man ha fest och det kan vara svårt att hålla sig inom ramen för 22.00. Meddela dina grannar så har vi alla förhoppningsvis lite mer tålamod med musik och skratt.

Föreningen är ansluten till Svenska Störningsjouren AB. Vid störningar eller andra trygghetsproblem inom fastigheten kontaktar du larmcentralen där du har tillgång till professionell hjälp av deras störningsombudsmän/väktare som skyndsamt kommer på plats. Alla uppgifter du lämnar är sekretesskyddade och lämnas inte ut.


Störningsjouren är öppen:

Söndag - torsdag kl. 20.00 - 03.00 och fredag - lördag kl. 20.00 - 04.00


Tel. Larmcentral: 08-568 214 00


9. Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens godkännande. Begäran om godkännande skall vara skriftlig och innehålla skälet för begäran, avsedd tidsperiod samt uppgifter om vem som skall hyra lägenheten.

Blankett hittar du på: www.mbf.se. Blanketten skickas till: Brf Ouvertyren, Box 67, 142 22 Skogås.

Se även föreningens Stadgar, §7.


10. Lägenhetsunderhåll

Bostadsrättsinnehavare ansvarar för att underhålla lägenheten. Vad som ingår i lägenheten och som skall underhållas framgår av föreningens stadgar. Om något går sönder är Du skyldig att se till att det repareras.

Det är obligatoriskt med en särskild bostadsrättsförsäkring för alla bostadsrättslägenheter.


11. Förändringar i lägenheten

Mindre förändringar får göras i lägenheten. Du får t ex lägga nya golv, sätta upp nya skåp eller byta ut vitvaror i köket.

Mer omfattande förändringar kräver dock styrelsens tillstånd, t ex om Du vill ta ner en vägg, dra nya rör i kök och badrum. Ibland kan det också behövas bygganmälan för att vidta vissa åtgärder i lägenheten.

Kontakta alltid styrelsen innan Du sätter igång. Tänk också på att ta hänsyn till de omkringboende när

Du utför bullerstörande arbeten i lägenheten.

Tider som gäller: må - fr 08.00 - 18.00 och lö - sö 09.00 - 17.00

Meddela gärna dina grannar när stora renoveringar sker.


12. Om Du avser flytta

Kontakta styrelsen angående vilka rutiner som gäller vid överlåtelse. Tänk på att den som övertar Din lägenhet också skall godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning får ske.


13. Städdagar

Samfälligheten anordnar städdagar i området, en på våren och en på hösten. Självklart är det inte obligatoriskt att närvara men ju fler vi är som hjälper till desto fortare går det. Det är ett kul sätt att träffa grannarna också.


Adresser/telefonnummer:


BRF Symfonin i Drevviksstrand

c/o MBF

Källgatan 14

722 11 Västerås


Web: www.brfouvertyren.se

Mail: info@brfouvertyren.se


Felanmälan: Alla felanmälningar inom BRF Symfonin ska gå till AMW-Fastighetsvård / Styrelsen (Obs! Inga felanmälningar till samfällighetsföreningen Ouvertyren!)

AMW-Fastighetsvårds telefontid: helgfri måndag - fredag kl. 07.00 – 09.00 (därefter telefonsvarare):

Tel: 08-88 51 88, e-post: a.m.w@telia.com Jourtelefontid alla dagar kl 16.00 - 07.00


Securitas Jourmontör (endast vid akut vattenläcka): 08-657 77 20


Störningsjouren: söndag – torsdag kl. 20.00 - 03.00 och fredag - lördag kl. 20.00 - 04.00 Larmcentral: 08-568 214 00


MBF - Mälardalens Bostadsrättsförvaltning AB

Källgatan 14, 722 11 VÄSTERÅS

Telefon: 021-40 33 00 Fax: 021-40 33 29

E-post: info@mbf.se


Expedition/Överlåtelser: 021-40 33 20

Avgifter/hyror: 021-40 33 25


Q-Park kundtjänst dygnet runt, telefon: 0771-96 90 00

Styrelsen/2018-05-31